Zásady ochrany osobných údajov

Spracovanie osobných údajov v rámci webových stránok spoločnosti:

Spoločnosť AXIMA SLOVENSKO, s.r.o. a AXIMA, spol. s r.o., ako správca osobných údajov (ďalej iba „AXIMA“) plní svoje povinnosti podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EU) 679/2016 o Ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej iba „GDPR“).

Spoločnosť AXIMA prostredníctvom svojich webových stránok spracováva nižšie uvedené skupiny osobných údajov:

ZÁUJEMCA O ZAMESTNANIE

1.1 Spoločnosť AXIMA bude spracovávať tieto Vaše osobné údaje:

 • meno a priezvisko,
 • e-mailová adresa,
 • telefónne číslo,
 • a ďalšie poskytnuté údaje, uvedené v predkladanom životopise a súvisiacich dokumentoch.

1.2 Spoločnosť AXIMA spracováva zhora uvedené osobné údaje za účelom realizácie konkrétneho výberového konania na predom určenú pracovnú pozíciu. Zámerom je zvoliť pre túto pozíciu optimálneho uchádzača. Dosiahnutie predmetného cieľa by bez poskytnutia osobných údajov nebolo možné. Právnym dôvodom spracovania je oprávnený záujem spoločnosti AXIMA.

1.3 Vaše osobné údaje bude spoločnosť AXIMA spracovávať po dobu trvania výberového konania. Potom spracovanie osobných údajov stratí význam a Vaše osobné údaje budú anonymizované alebo vymazané.

1.4 Spracovanie Vašich osobných údajov vykonáva spoločnosť AXIMA výlučne sama v elektronickej forme. Na spracovanie Vašich osobných údajov, poskytnutých touto formou, sa nebudú podieľať ďalší spracovatelia, ani nebudú tieto poskytované tretím stranám, ani do tretích krajín. Príjemcom osobných údajov budú iba zamestnanci spoločnosti AXIMA, ktorí sú poverení vedením výberového konania.

ZÁUJEMCA O ZASIELANIE NEWSLETTERU

2.1 Spoločnosť AXIMA bude spracovávať tieto Vaše osobné údaje:

 • e-mailová adresa.

2.2 Spoločnosť AXIMA spracováva zhora uvedené osobné údaje za účelom realizácie priameho marketingu, spočívajúceho v priamom oslovovaní potencionálnych klientov s informáciami o produktoch, službách, cenách a akciách, ako aj o novinkách v činnosti spoločnosti AXIMA a jej účasti na veľtrhoch či iných udalostiach, ktorých sa spoločnosť zúčastní. Právnym dôvodom pre spracovanie údajov je súhlas subjektu údajov.

2.3 Vaše osobné údaje bude spoločnosť AXIMA spracovávať po dobu trvania platnosti súhlasu (teda do jeho odvolania), najdlhšie však po dobu piatich rokov. Spoločnosť AXIMA je oprávnená pred uplynutím doby platnosti súhlasu požiadať o jeho opätovné udelenie.

2.4 Spracovanie Vašich osobných údajov vykonáva spoločnosť AXIMA výlučne sama v elektronickej forme. Na spracovanie Vašich osobných údajov, poskytnutých touto formou, sa nebudú podieľať ďalší spracovatelia, ani nebudú tieto poskytované tretím stranám, ani do tretích krajín. Príjemcom osobných údajov budú iba zamestnanci spoločnosti AXIMA, ktorí sú poverení činnosťami marketingu.

ZÁUJEMCA O ZASIELANIE INFORMÁCIÍ K NOVINKÁM

3.1 Spoločnosť AXIMA bude spracovávať tieto Vaše osobné údaje:

 • meno a priezvisko,
 • e-mailová adresa,
 • telefónne číslo.

3.2 Spoločnosť AXIMA spracováva zhora uvedené osobné údaje:

 • za účelom komunikácie so zákazníkom vo vzťahu k jeho dotazu,
 • za účelom realizácie priameho marketingu, spočívajúceho v priamom oslovovaní potencionálnych klientov s informáciami o produktoch, službách, cenách a akciách, ako aj o novinkách v činnosti spoločnosti AXIMA a jej účasti na veľtrhoch či iných udalostiach, ktorých sa spoločnosť zúčastní.

Právnym dôvodom pre spracovanie údajov je súhlas subjektu údajov.

3.3 Vaše osobné údaje bude spoločnosť AXIMA spracovávať po dobu trvania platnosti súhlasu (teda do jeho odvolania), najdlhšie však po dobu piatich rokov. Spoločnosť AXIMA je oprávnená pred uplynutím doby platnosti súhlasu požiadať o jeho opätovné udelenie.

3.4 Spracovanie Vašich osobných údajov vykonáva spoločnosť AXIMA výlučne sama v elektronickej forme. Na spracovanie Vašich osobných údajov, poskytnutých touto formou, sa nebudú podieľať ďalší spracovatelia, ani tieto nebudú poskytované tretím stranám, ani do tretích krajín. Príjemcom osobných údajov budú iba zamestnanci spoločnosti AXIMA, ktorí sú poverení činnosťami marketingu.

ZÁUJEMCA O UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

4.1 Spoločnosť AXIMA bude spracovávať tieto Vaše osobné údaje:

 • meno a priezvisko,
 • e-mailová adresa,
 • telefónne číslo
 • IČ a obchodný názov.

4.2 Spoločnosť AXIMA spracováva zhora uvedené osobné údaje za účelom:

 • jednania, bezprostredne smerujúceho k uzatvoreniu zmluvy – meno, priezvisko, IČ, obchodný názov,
 • primeranej komunikácii v súvislosti s uzatvorením zmluvy – telefón a e-mail.

Právnym dôvodom pre spracovanie je nevyhnutnosť pre jednanie o uzatvorení zmluvy.

 • realizácie priameho marketingu, spočívajúceho v priamom oslovovaní potencionálnych klientov s informáciami o produktoch, službách, cenách a akciách, ako aj o novinkách v činnosti spoločnosti AXIMA a jej účasti na veľtrhoch či iných udalostiach, ktorých sa spoločnosť zúčastní – telefón a e-mail.

Právnym dôvodom pre spracovanie po dobu do uzatvorenia zmluvy je súhlas subjektu údajov. Po uzatvorení zmluvy spoločnosť AXIMA tieto osobné údaje ďalej používa z dôvodu oprávneného záujmu, spočívajúceho v nutnosti uchovávať a rozvíjať vzťahy so svojimi klientami.

4.3 Vaše osobné údaje bude spoločnosť AXIMA spracovávať po dobu trvania zmluvy a nasledujúcich päť rokov, v prípade oprávneného záujmu spoločnosti AXIMA, po dobu piatich rokoch od uskutočneného posledného obchodného prípadu, v prípade udelenia súhlasu po dobu platnosti súhlasu (teda do jeho odvolania), najdlhšie však po dobu piatich rokov. Spoločnosť AXIMA je oprávnená pred uplynutím doby platnosti súhlasu požiadať o jeho opätovné udelenie.

4.4 Spracovanie Vašich osobných údajov vykonáva spoločnosť AXIMA výlučne sama v elektronickej forme. Na spracovanie Vašich osobných údajov, poskytnutých touto formou, sa nebudú podieľať ďalší spracovatelia, ani tieto nebudú poskytované tretím stranám, ani do tretích krajín.

Ak je spracovanie vykonávané na základe Vášho súhlasu, nepodmieňuje udelenie tohto súhlasu žiadne poskytovanie našich služieb. Vo vzťahu k udelenému súhlasu Vám prináleží právo tento súhlas kedykoľvek celkom slobodne odvolať. A to akoukoľvek preukázateľnou formou. Za týmto účelom môžete použiť najmä nižšie uvedené kontaktné údaje.

Ak dochádza k spracovaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu spoločnosti AXIMA alebo tretej osoby, ste oprávnení proti takému spracovaniu podať námietku. Za týmto účelom môžete použiť najmä nižšie uvedené kontaktné údaje.

V súvislosti s poskytnutím osobných údajov Vám prináležia nižšie uvedené práva:

 • právo požadovať od správcu prístup k svojim osobným údajom,
 • právo požadovať ich opravu, doplnenie alebo výmaz,
 • právo požadovať obmedzenie spracovania,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu,
 • právo využiť prenositeľnosť týchto údajov k inému správcovi,
 • právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov, ak sa domnievate, že správca pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s GDPR,
 • právo nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania s právnymi či podobnými účinkami, tzn. právo nebyť predmetom rozhodnutí s uvedenými účinkami bez účasti ľudského faktoru, ktorý zahŕňa aj profilovanie.

Pre potreby komunikácie so subjektami osobných údajov v záležitostiach spojených s plnením povinnosti podľa GDPR (najmä v súvislosti s dotazmi na rozsah a účel spracovania osobných údajov, s uplatňovaním práv subjektov alebo s pripomienkami k tomuto prehláseniu) spoločnosť AXIMA zriadila kontaktnú e-mailovú adresu gdpr@axima.cz. Obrátiť sa taktiež môžete na Ing. Tomáš Kožnárek, tel. +420 602 764 868, e-mail tkoznarek@axima.cz, adresa Brno, Vídeňská 125, PSČ 619 00.